top of page

Udredning af psykologisk problemstilling med arbejdsmarkedsrettet fokus

En psykologisk udredning er fokuseret mod vurdering af borgerens intellektuelle, kognitive funktioner, personlighedsmæssige ressourcer og barrierer i forhold til arbejdsmarkedet samt vurdering af behov for yderligere behandling herunder eventuelt psykoterapeutiske behandlingsforløb.

Undersøgelsen består af samtale- og testforløb med borgeren. Testforløbet anvender relevante personlighedspsykologske- og neuropsykologiske tests, der udvælges afhængigt af opgavens karakter og borgerens funktionsniveau. Vi foretager følgende undesøgelser:

  1. Psykologisk udredning med kognitiv funktionsundersøgelse. Lægger særlig vægt på belysning af eventuelle kognitive problemer, f.eks. intelligens, hukommelse, koncentration, indlæringsevne m.v.

  2. Psykologisk undersøgelse med personlighedsvurdering lægger særlig vægt på udredning af personlighedsmæssige problemer, bl.a. angst, depression, personlighedsforstyrrelser og traumer. 

  3. Vi foretager ikke neuropsykologiske undersøgelser.

Psykologisk Vurdering og Skøn

​Når der ikke ønskes en egentlig psykologisk undersøgelse er der mulighed for kortere psykologisk vurdering eller skøn. De bruges ofte i forbindelse med behandlingen af ressourceforløb, sygedag­pengesager, revalideringssager eller lignende.


Psykologisk vurdering

Her beskrives psykologens vurdering af borgeren, med udgangspunkt i rejste specifikke spørgsmål fra henviser, der kan relatere sig til borgerens evne til at indgå i behandling, hvilken type behandling, der tilrådes, skånehensyn og udviklingsmuligheder.  En vurdering kan både udarbejdes i forbindelse med et igangværende forløb, efter afsluttet forløb eller for henviste personer, som psykologen ikke kender i forvejen.  Tidsforbruget hos psykologen er for personer, som psykologen ikke kender i forvejen typisk 4 timer til samtale, fordelt over 2 eller 3 fremmøder.

Psykologisk skøn

Her beskrives og sammenfattes de i sagen foreliggende psykologfaglige akter. Psykologskønnet er ikke baseret på et forudgående samtaleforløb.

bottom of page